پزشک کارآفرین؛ چرا پزشکان باید شروع به کارآفرینی کنند؟

ترکیب دو واژه پزشک و کارآفرین (Entrepreneur) شاید در ابتدا کمی متناقض به نظر برسد ولی ما دلایلی داریم که معتقد هستیم امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند افرادی هستیم که هر دو عنوان را با هم…